Zastrzeżenie

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy administracja zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji, których dostarczenie może być dorozumiane, i zrzeka się odpowiedzialności w odniesieniu do strony, treści i ich wykorzystania.

Pod żadnym pozorem Administracja witryny nie będzie ponosić wobec żadnej strony odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub inne pośrednie szkody wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania informacji na tej stronie lub na jakiejkolwiek innej stronie, która zawiera hiperłącze z naszej strony, wystąpienie uzależnienie, spadek wydajności, zwolnienie lub przerwanie aktywności zawodowej, a także potrącenia od instytucji edukacyjnych za utracony zysk, zawieszenie działalności gospodarczej, utratę programów lub danych w systemy informacyjne lub w jakikolwiek inny sposób powstały w związku z dostępem, użyciem lub niemożnością korzystania z Witryny, Treści lub dowolnej powiązanej strony internetowej, lub brakiem działania, błędem, pominięciem, przerwaniem, wadą, przestojem lub opóźnieniem w transmisji, wirus komputerowy lub awaria systemu, nawet jeśli administracja zostanie wyraźnie powiadomiona o możliwości wystąpienia takiej szkody.

napisz list na e-mail: info@ipapus.com

Zamów połączenie